img

City Bus

Taoyuan Bus number 5077「Zhongli to Dayaun (passing chai-shu-luen) 」